+57 1 4321757 / +57 3125085416|contactenos@setronics.net

VHF: 136 - 174 MHz; UHF: 440 - 470 MHz

//VHF: 136 - 174 MHz; UHF: 440 - 470 MHz